Oferta

Zapoznaj się z ofertą naszej kancelarii

Oferta – podmioty publiczne

W ramach oferty skierowanej dla podmiotów publicznych Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną jednostek sektora finansów publicznych, w tym
w szczególności jednostek samorządu terytorialnego. Poniżej przedstawiona została szczegółowa oferta w zakresie świadczonych usług prawnych:


Oferta

Pomoc prawna w zakresie prawa administracyjnego obejmuje w szczególności:

 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących problematyki materialnego prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego;
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach bieżącego funkcjonowania jednostek, w tym w zakresie ustaw regulujących realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych zadania;
 • opiniowanie aktów prawa miejscowego (uchwał) i aktów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego (zarządzeń);
 • opiniowanie pism (w tym m.in. decyzji, postanowień, zawiadomień) w postępowaniu administracyjnym, w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz w postępowaniu egzekucyjnym;
 • pomoc prawną w zakresie negocjowania warunków umów, przygotowywania projektów umów oraz ich opiniowania;
 • sporządzanie skarg na decyzje administracyjne do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych;
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej oraz wszelkimi instytucjami;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu  przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi.

Pomoc prawna w zakresie prawa zamówień publicznych obejmuje w szczególności:


Dla Zamawiających:

 • doradztwo prawne przy określeniu obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wyboru trybu postępowania;
 • doradztwo prawne, opiniowanie oraz opracowywanie całości dokumentacji przetargowej, w tym ogłoszeń, projektów umów, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz regulaminów i procedur udzielania zamówień publicznych;
 • przygotowanie korespondencji z Wykonawcami (odpowiedzi na pisma, zapytania i wnioski);
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych;
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym ofert składanych przez Wykonawców;
 • opiniowanie odwołań składanych przez Wykonawców;
 • uczestnictwo w pracach komisji przetargowej;
 • obsługa prawna na etapie realizacji zamówienia, w szczególności w zakresie wykonywania umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami.

 

Dla Wykonawców:

 • opiniowanie dokumentacji przetargowej, w tym ogłoszeń, projektów umów, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz regulaminów i procedur udzielania zamówień publicznych;
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych;
 • doradztwo prawne, opracowywanie oraz opiniowanie pod względem formalno-prawnym ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składanych przez Wykonawców;
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym ofert składanych przez innych Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • nadzór i doradztwo prawne na etapie realizacji zamówienia, przygotowanie i negocjowanie umów z podwykonawcami oraz bieżące doradztwo w pozostałym zakresie prawa zamówień publicznych;  
 • zastępstwo prawne w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami.

Pomoc prawna w zakresie projektów finansowanych z środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej obejmuje w szczególności:

 • analizę prawną projektów wniosków o dofinansowanie;
 • analizę prawną umów o dofinansowanie projektu unijnego;
 • opracowywanie opinii prawnych, zapytań oraz wniosków o interpretację do właściwych instytucji;
 • nadzór prawny nad realizacją projektu unijnego według kryterium zgodności z wytycznymi programu, w tym m.in. udział w weryfikacji poprawności postępowań przetargowych;
 • monitorowanie zmian w przepisach dotyczących realizowanego projektu;
 • zastępstwo prawne w postępowaniach odwoławczych od wyników oceny wniosków o dofinansowanie, w tym także opracowywanie projektów środków odwoławczych;
 • doradztwo i zastępstwo prawne w sporach wynikłych na tle realizacji umów o dofinansowanie, w tym sporach związanych z niewłaściwym wykorzystaniem przyznanych środków lub nienależnym pobraniem.