Artykuły

Sądowe ustalenie kontaktów z dzieckiem – często jedyna droga dla rodzica na utrzymanie więzi rodzicielskiej.

Sądowe ustalenie kontaktów z dzieckiem – często jedyna droga dla rodzica na utrzymanie więzi rodzicielskiej.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, iż każde z rodziców ma nie tylko prawo, ale i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem. W sytuacji, zatem, gdy jeden
z rodziców swoim postępowaniem utrudnia ten kontakt, drugi rodzic ma możliwość wystąpienia na drogę postępowania sądowego z wnioskiem o ustalenie kontaktów
z dzieckiem. Podkreślić w tym miejscu należy, iż choć w sprawach rodzinnych i opiekuńczych ustawa przewiduje po stronie sądu uprawnienie do wszczęcia postępowania z urzędu, to jednak tzw. sprawy o kontakty z dzieckiem zawsze wymagają inicjatywy ze strony rodzica poprzez właśnie złożenie odpowiedniego wniosku.

Przedmiotowy wniosek inicjujący postępowanie podlega opłacie sądowej w kwocie 40,00 złotych. We wniosku należy wskazać proponowany przez rodzica sposób ustalenia kontaktów z dzieckiem, z uwzględnieniem przede wszystkim wieku dziecka oraz jego rozwoju emocjonalnego. Jak w każdej, bowiem sprawie rodzinnej, również w sprawie o kontakty z dzieckiem sąd bada przede wszystkim dobro dziecka i właśnie tą przesłanką kieruje się przy wydawaniu ostatecznego rozstrzygnięcia. Prawomocne postanowienie sądu zapewnia (gwarantuje) możliwość widzenia się z dzieckiem w sposób w nim określony.

Obecnie obowiązujące przepisy prawa przewidują już bardziej skuteczne rozwiązania, pozwalające na wyegzekwowanie prawa do kontaktów z dzieckiem zgodnie z prawomocnym postanowieniem sądu opiekuńczego. Mianowicie, ten rodzic, który mimo sądowego ustalenia kontaktów, nadal będzie je utrudniał bądź uniemożliwiał, może zostać obarczony przez sąd nakazem uiszczenia określonej kary pieniężnej na rzecz rodzica uprawnionego do kontaktów z dzieckiem.

Pamiętać nadto, należy, iż kontaktów z dzieckiem nie należy w żaden sposób utożsamiać z władzą rodzicielką. W praktyce zawodowej radców prawnych i adwokatów często można spotkać się z pytaniami czy ograniczenie lub pozbawienia władzy rodzicielskiej jednocześnie ograniczenia lub pozbawia również możliwości kontaktów rodzica z dzieckiem. Wyjaśnić, zatem należy, iż regulacje prawa rodzinnego wyraźnie wskazują, iż prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje niezależnie od zakresu władzy rodzicielskiej. Nawet ograniczenie władzy rodzicielskiej, czy wręcz pozbawienie rodzica tej władzy, nie wyłącza jednocześnie jego prawa do kontaktowania się z dzieckiem. Prawo to może ustać jedynie na skutek prawomocnego orzeczenia sądowego ograniczającego kontakty lub zakazującego kontaktów z dzieckiem.